จัดบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการการแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีน ในสมัยรัตนโกสินทร์"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ

"วิวัฒนาการการแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีน ในสมัยรัตนโกสินทร์"

วิทยากร รศ.จรัสศรี จิรภาส

อาจารย์ประจำคณะภาษาเอเชียและแอฟริกา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

(อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 2559 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Last modified onวันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559 14:31

Media

Image Gallery