‘เป่า’ ‘ปิ๋ว’ ‘โม้’ เกี่ยวพันกับ 吹 อย่างไร

ภาษาทุกภาษาล้วนมีสุภาษิตและสำนวนของตนโดยมีผู้ใช้ภาษาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดจากปากสู่ปากจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภาษาทว่ากลุ่มคำเฉพาะซึ่งมีความหมายโดยนัยเหล่านี้กลับสร้างความลำบากยุ่งยากให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาภาษานั้นๆเป็นอย่างมาก   ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถแปลความหมายโดยตรงจากตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบของสำนวนได้

ขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้ยินคนจีนกล่าวว่า  我和小张吹了!(Wǒ hé Xiǎo Zhāng chuī le!)

我和小张แปลเป็น‘ฉันกับเสี่ยวจาง’นั้นไม่ผิด

แล้วคำว่า吹了ล่ะ

คำว่า吹เป็นคำบอกกิริยาท่าทางหมายถึง  ‘ใช้ปากออกแรงเป่าลม’ ซึ่งในตำราเรียนส่วนใหญ่จะแปล 吹了ว่า ‘เป่าไปแล้ว’ แต่เมื่อกลับมาดูตัวอย่างของเรา ‘ฉันกับเสี่ยวจางเป่าไปแล้ว’ ย่อมไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง

อันที่จริงแล้วความหมายที่ถูกต้องของประโยคตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือ ‘ฉันกับเสี่ยวจางเลิกกันแล้ว’(มักใช้กับคนที่เป็นแฟนกัน)นอกจากนี้คนจีนยังใช้สำนวนว่า黄了(huáng le), 泡汤了(pào tāng le)มาสื่อความหมายในทำนองเดียวกันแต่จะแตกต่างกันตรงวิธีการพูดเล็กน้อยดังตัวอย่างที่จะยกเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้

1.我和小张吹了!

                  (Wǒ hé Xiǎo Zhāng chuī le!ฉันกับเสี่ยวจางเลิกกันแล้ว)

2.我和小张的婚事黄了!

                       (Wǒ hé Xiǎo Zhāng de hūn shì huáng le!เรื่องการแต่งงานของฉันกับเสี่ยวจางล้มเลิกไปแล้ว)

3.我和小张的婚事泡汤了!

                  (Wǒ hé Xiǎo Zhāng de hūn shì pào tāng le!เรื่องการแต่งงานของฉันกับเสี่ยวจางปิ๋วไปแล้ว)

ตัวอย่างประโยคทั้งสามนี้เป็นภาษาพูดซึ่งล้วนแล้วแต่สื่อความหมายว่า  ‘ฉันกับเสี่ยวจางเลิกกันแล้ว’โดย吹了, 黄了และ泡汤了ยังสามารถนำไปใช้ในกรณีที่แผนการหรือการเจรจาธุรกิจประสบความล้มเหลวได้อีกด้วยเช่น

1.这笔生意吹了!

                       (Zhè bǐ shēng yì chuī le!การค้าคราวนี้ปิ๋วไปซะแล้ว)

2.我们的合作计划黄了!

                       (Wǒ men de hé zuò jì huà huáng le!แผนความร่วมมือของเราล้มเลิกไปแล้ว)

3.我们的合作计划泡汤了!

                       (Wǒ men de hé zuò jì huà pào tāng le!แผนความร่วมมือของเราปิ๋วไปแล้ว)

 

ในบางครั้งคำๆเดียวกันยังสามารถแปลความหมายได้หลายอย่างเมื่อเราเปิดพจนานุกรมดูความหมายของคำว่า吹จะพบว่ามีอยู่หลายความหมายทำให้เลือกไม่ถูกว่าความหมายใดตรงกับความหมายที่ต้องการสื่อถ้าเราไม่ศึกษาความหมายเชิงนัยแล้วแปลความหมายตามคำอธิบายของพจนานุกรมอาจทำให้ความหมายผิดเพี้ยนได้ขอยกตัวอย่างอีกประโยคเช่น别吹了!我不信你!(Bié chuī le! Wǒ bù xìn nǐ!)คำว่า吹ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ‘เป่า’ หรือ ‘ประสบความล้มเหลว’ แต่หมายถึง ‘ขี้โม้ โอ้อวด’ 

牛ก็ไม่ใช่‘วัวหรือควาย’แต่ใช้เป็นส่วนประกอบของสำนวน吹牛หมายถึงการคุยโม้คุยโตมีเจตนาที่จะพูดเกินความจริงเพื่อโอ้อวดผู้อื่นซึ่งย่อมาจากสำนวนจีนคำว่า吹牛皮(chuī niú pí)นอกจากนั้นยังมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเช่น说大话(shuō dà huà)ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 1.别吹了!我不信你!

                  (Bié chuī le! Wǒ bù xìn nǐ!อย่ามาโม้เลยฉันไม่เชื่อเธอหรอก)

 

2.别吹牛皮了!我不信你!

                  (Bié chuī niú píle! Wǒ bù xìn nǐ!อย่ามาคุยโม้เลยฉันไม่เชื่อเธอหรอก)

 

3.别说大话了!我不信你!

                  (Bié shuō dà huà le! Wǒ bù xìn nǐ !อย่ามาคุยโม้คุยโตเลยฉันไม่เชื่อเธอหรอก)

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

บทสนทนา 

 

คน吹牛หน้าไม่อาย

 

(มีคนสามคนคุยโอ้อวดกัน)

 

甲               :      我一伸手就能够着天!

 

Jiǎ                   :        Wǒ yī shēn shǒu jiù néng gòu zháo tiān!

 

นาย ก.           :         ผมแค่ยื่นมือก็สามารถแตะท้องฟ้าได้แล้ว

 

乙               :      我一抬头就能碰着天!

 

Yǐ                   :        Wǒ yī tái tóu jiù néng pèng zháo tiān!

 

นาย ข.          :         แค่ผมแหงนหน้าก็ชนท้องฟ้าแล้ว

 

丙说          :      我一开口,上嘴唇顶着天,下嘴唇挨着地。

 

Bǐng                :        Wǒ yī kāi kǒu, shàng zuǐ chún dǐng zháo tiān, xià zuǐ chún āi zháo dì!

 

นาย ค.           :         เมื่อผมอ้าปากริมฝีปากบนดันท้องฟ้าริมฝีปากล่างติดพื้นดิน

 

甲、乙       :      兄弟,你的脸呢?

 

Jiǎ 、Yǐ          :        Xiōng dì,nǐ de liǎn ne?

 

นาย ก. และนาย ข.  :  ลูกพี่แล้วหน้าของลูกพี่ล่ะ

 

丙               :      吹牛的人是不要脸的!?

 

Bǐng                :        Chuī niú de rén shì bù yào liǎn de !?

 

นาย ค.          :         คนขี้โม้โอ้อวดจะมีหน้าที่ไหนกันเล่า(หน้าไม่อาย)   

Last modified onวันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559 16:29