二 กับ 两 ต่างกันอย่างไร

 เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง เราได้รวบรวมตัวอย่างประโยคภาษาจีนจากบทสนทนาและแบบฝึกหัดของนักเรียนไทย ที่มีการใช้คำผิดความหมาย ผิดหลักไวยากรณ์ มานำเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

 ตัวอย่างที่ 1

 

今天,我吃了二个苹果。

 

 Jīn tiān,wǒ chī le èr gè píng guǒ.                          X

 

วันนี้ ฉันกินแอปเปิ้ลไปแล้วสองลูก

 

ตัวอย่างดังกล่าวสื่อความหมายในภาษาจีนได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังใช้คำบอกจำนวนหน้าลักษณนามไม่ถูกต้อง ดังนั้น ควรเปลี่ยนคำว่า ‘二’ ให้เป็น ‘两’ ดังนี้

 

今天,我吃了两个苹果。

 

Jīn tiān,wǒ chī le liǎng gè píng guǒ.                     √

 

วันนี้ ฉันกินแอปเปิ้ลไปแล้วสองลูก

 

 ข้อสังเกต:               二 กับ 两 ล้วนหมายถึง ‘สอง’ ในภาษาไทย แต่อักษรสองตัวดังกล่าว กลับมีวิธีการใช้ในภาษาจีนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 二 ใช้บอก ตัวเลข หมายเลข ลำดับที่ เช่น 二 (2 ), 十二 (12), 二十 (20), 二百 (200), 二五三七二二一(2537221), 第二 (dì èr ลำดับที่สอง  หรืออันดับที่สอง), 二姐(èr jiě พี่สาวคนที่สอง) เป็นต้น

 

二 ยังใช้บอกเลขเศษส่วนหรือทศนิยม เช่น 2.2 อ่านว่า 二点二(èr diǎn èr), ½ อ่านว่า 二分之一 (èr fēn zhī yī) เป็นต้น

 

ส่วน 两 วางไว้ข้างหน้า 百 (bǎi ร้อย),千 (qiān พัน), 万 (wàn หมื่น), 亿 (yì ร้อยล้าน) ใช้บอกจำนวนในกรณีที่มากกว่าร้อย เช่น 两百二十 (liǎng bǎi èr shí สองร้อยยี่สิบ),两千 (liǎng qiān สองพัน),两万 (liǎng wàn สองหมื่น),两亿 (liǎng yì สองร้อยล้าน) เป็นต้น

 

两ใช้ในประโยคบอกเล่า สื่อถึงจำนวนหรือปริมาณที่ไม่เจาะจง จำนวนที่ไม่แน่นอน อาทิ 这两三天我没空。(Zhè liǎng sān tiān wǒ méi kòng. สองสามวันนี้ฉันไม่ว่าง),这件事等过两天再说吧。 (Zhè jiàn shì děng guò liǎng tiān zài shuō ba. เรื่องนี้เอาไว้ว่ากันทีหลัง)

 

两หมายถึง สองฝ่าย อาทิ 两全其美(liǎng quán qí měi ดีต่อทั้งสองฝ่าย),两败俱伤(liǎng bài jù shāng ได้รับความเสียหายจากการสู้รบทั้งสองฝ่าย) 

 

两 มักใช้เป็นคำบอกจำนวนหน้าลักษณนามหรือหน้าคำนามบางคำที่ทำหน้าที่เป็นลักษณนาม เช่น 两条河 (liǎng tiáo hé แม่น้ำสองสาย),两个人 (liǎng gè rén คนสองคน),两年 (liǎng nián สองปี),两天 (liǎng tiān สองวัน) เป็นต้น หรือวางหน้าหน่วยมาตราตวงวัดสากล เช่น 吨(dūn ตัน),公斤(gōng jīn กิโลกรัม),公里(gōng lǐ กิโลเมตร)ให้เป็น两吨(liǎng dūn สองตัน),两公斤(liǎng gōng jīn สองกิโลกรัม),两公里(liǎng gōng lǐ สองกิโลเมตร)

 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเคยชินในการใช้ภาษาระหว่างคนไทยและคนจีนต่างกัน นักเรียนไทยที่ยังคงสับสนในความหมาย 二 กับ 两 ควรเปรียบเทียบและสังเกตตัวอย่างการใช้ให้มาก เพราะเป็นวิธีการแยกแยะ 二 กับ 两 ที่ดีที่สุด เช่น

 

               ตัวอย่างที่ 2                                                                                        ตัวอย่างที่ 3

 

张明住两层楼。                                         ≠                  张明住二楼。

 

Zhāng Míng zhù liǎng céng lóu.                               Zhāng Míng zhù èrlóu.

 

จางหมิงอาศัยอยู่ในตึก 2 ชั้น (หรือทั้งสองชั้นของตึก)                        จางหมิงอาศัยอยู่ที่ชั้นสองของตึก

 

 ข้อสังเกต: ตัวอย่างที่ 2 กับตัวอย่างที่ 3 ต่างต้องการบอกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของจางหมิง แต่ความหมายที่สื่อออกมาแตกต่างกันมาก ถ้าหากผู้รับสารไม่ซักถามต่อ คงไม่อาจเข้าใจความหมายที่ผู้พูดต้องการสื่ออย่างถี่ถ้วน เหตุเพราะ二สามารถวางหน้าคำนามบางคำ แล้วสื่อความหมายโดยตรงได้ โดยไม่ต้องมีคำลักษณนามคั่น เช่น

 

二月{èr yuè เดือนที่สอง (กุมภาพันธ์)}                                        两个月 (liǎng gè yuè สองเดือน)

 

二班{èr bān  ห้อง (ชั้นเรียน) ที่สอง}                ≠                    两个班 (liǎng gè bān สองชั้นเรียน)

 

二楼(èr lóu ชั้นที่สอง)                                                                   两层楼(liǎng céng lóu ตึกสองชั้น)  

Last modified onวันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559 15:34